Omet navegació

Batxillerat nocturn

Pots trobar informació actualitzada del Batxillerat nocturn a la web del sotsdirector del centre Xavier Benedicto
 
ORGANITZACIÓ DELS ENSENYAMENTS DE BATXILLERAT NOCTURN

Referents normatius

Horari

L'horari serà de 17:00h h a 22:20 h de dilluns a dimecres, amb cinc classes diàries de 50 minuts i de 17:50h a 22:20h els dijous i els divendres amb sis classes diàries. Durant l'horari nocturn hi ha un esbarjo de 20 minuts.

Condicions d'inscripció del batxillerat en règim nocturn

Només podran ser matriculats en règim nocturn els alumnes que tinguin 18 anys o més i els que, en edat compresa entre 16 i 18 anys, acreditin, per motius laborals o altres que a criteri del Consell Escolar ho justifiquin, la impossibilitat de seguir estudis en règim diürn.

Canvi del règim de batxillerat

L'alumnat que hagi cursat ensenyaments de batxillerat en règim diürn o nocturn i vulgui canviar-se de règim amb reconeixement dels estudis cursats, ho farà aplicant les condicions de promoció de curs del règim diürn.

Inscripcions extraordinàries i anul·lació de matrícula

La permanència en el batxillerat nocturn serà, com a màxim, de sis anys.

No obstant això, els alumnes podran sol·licitar al director o directora del centre l'anul·lació de matrícula del curs que estiguin cursant, o bé una matrícula extraordinària si es tracta d'una setena inscripció.

L'anul·lació de matrícula s'haurà de sol·licitar abans de finalitzar el mes d'abril del curs acadèmic corresponent.

Es recorda que per poder tenir dret a l'anul·lació de matrícula l'alumnat ha d'acreditar, documentalment que es troba en alguna de les circumstàncies següents:

 • malaltia prolongada o accident de l'alumne/a o d'un familiar,

 • incorporació a un lloc de treball,

 • maternitat,

 • o qualsevol altra circumstància de caràcter excepcional que, a parer del director/a del centre, justifiqui la concessió de l'anul·lació de matrícula.

La matrícula extraordinària s'haurà de sol·licitar dins el termini de matrícula establert per al curs corresponent i acreditant, documentalment trobar-se en alguna de les circumstàncies anteriorment esmentades.

La resolució del director o directora del centre quant a anul·lació de matrícula o matrícula extraordinària es comunicarà per escrit a l'alumne o alumna en els quinze dies següents a la presentació de la sol·licitud corresponent. En cas de resolució negativa, l'alumnat podrà presentar, per mitjà del centre, un recurs a la direcció dels serveis territorials corresponents, la qual resoldrà definitivament.

L'absència injustificada, sistemàtica i reiterada de l'alumnat de batxillerat, durant 15 dies lectius, podrà comportar la baixa de l'alumne/a. En el moment que s'arribi a acumular aquest període d'absència, li serà notificada aquesta circumstància a l'alumne/a absentista. Si en el termini d'una setmana no justifica la seva absència, la matrícula de l'alumne/a serà anul·lada per absentisme continuat no justificat i la seva vacant podrà ser ocupada per una altra persona.

MATÈRIES DE BATXILLERAT

Alumnes de primer de batxillerat nocturn

Els alumnes de primer de batxillerat hauran de realitzar les següents matèries comunes:

 • Llengua castellana 1 2 hores
 • Llengua catalana 1 2 hores
 • Llengua anglesa 1 3 hores
 • Filosofia i ciutadania 2 hores
 • Ciències per al món contemporani 2 hores
Poden optar entre dues modalitats:

Batxillerat científic-tecnològic i Batxillerat humanístic-social

Segons la modalitat escollida han de realitzar 3 de les següents matèries:

 • Matemàtiques 1 4 hores
 • Física 1 4 hores
 • Química 1 4 hores
 • Biologia 1 4 hores
 • Ciències de la terra 1 4 hores
 • Matemàtiques CCSS 1 4 hores
 • Economia i organització d'empreses 1 4 hores
 • Llatí 1 4 hores
 • Grec 1 4 hores
 • Història del món 4 hores
 • Literatura catalana 4 hores

També hauran de realitzar l'assignatura:

 • Comprensió textual 2 hores

Alumnes de segon de batxillerat nocturn

Els alumnes de segon de batxillerat hauran de realitzar les següents matèries comunes:

 • Llengua castellana 2 2 hores
 • Llengua catalana 2 2 hores
 • Llengua anglesa 2 3 hores
 • Història de la filosofia 3 hores
 • Història 3 hores
 • Treball de recerca

Poden optar entre dues modalitats:

Batxillerat científic-tecnològic i Batxillerat humanístic-social

Segons la modalitat escollida han de realitzar 3 de les següents matèries:

 • Matemàtiques 2 4 hores
 • Física 2 4 hores
 • Química 2 4 hores
 • Biologia 2 4 hores
 • Ciències de la terra 2 4 hores
 • Matemàtiques CCSS 2 4 hores
 • Economia i organització d'empreses 2 4 hores
 • Llatí 2 4 hores
 • Grec 2 4 hores
 • Història de l'art 4 hores
 • Geografia 4 hores
 • Literatura castellana 4 hores

També hauran de realitzar l'assignatura Estada a l'empresa, que no és presencial sinó que consisteix en acreditar 280 hores treballades i realitzar una memòria segons les instruccions que s'especifiquen en el full següent.

MATÈRIA OPTATIVA ESTADA A L'EMPRESA

INSTRUCCIONS PER FER LA MEMÒRIA

Guió orientatiu de la memòria:

 • Dades de l'alumne: nom, adreça i modalitat de batxillerat que cursa.

 • Dades de l'empresa: nom, adreça, nombre de treballadors, activitat i organigrama.

 • Dades de l'estada: data d'inici i d'acabament, horari, nombre total d'hores.

 • Desenvolupament de l'estada: departaments on ha estat, tasques i/o activitats efectuades, coneixements tecnològics adquirits.

 • Valoració de l'empresa: respecte al sector a què pertany, respecte a la zona en què està situada, empreses proveïdores, competència, clients, valoració de l'organització interna de l'empresa, valoració de la feina feta: Nivell d'integració dins l'empresa. relació entre el sou i les tasques realitzades, nivell de satisfacció amb la feina feta.

Aquesta memòria haurà de ser lliurada al coordinador de nocturn abans de finalitzar el mes de febrer.