Omet navegació

Pas de curs i etapa

CRITERIS GENERALS RESPECTE DEL PAS DE CURS I SUPERACIÓ DE L’ETAPA D’ESO DE L’INSTITUT POMPEU FABRA DE MARTORELL.

Pas de curs de primer a tercer:

Es considera que un alumne ha superat el curs  quan ha assolit els nivells competencials establerts de totes les matèries i les dels àmbits transversals.

Quan  un/a alumne/a  no  ha assolit  tots els nivells competencials establerts de les matèries i les dels àmbits transversal,  el Centre determina  que l’equip docent pot decidir el pas al curs següent d'un alumne amb nivells competencials no assolits quan consideri que l'alumne té bones expectatives de millora i que el pas de curs és positiu per a la seva evolució acadèmica i personal, en els següents supòsits:

- Quan  tingui avaluació negativa en tres matèries (entenent que en aquestes no s’hi troben incloses dues de les següents: (llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i matemàtiques).

 - Quan  tingui avaluació negativa  en  dues matèries que són simultàniament  dues de les següents: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i matemàtiques.

 Si l'equip docent decideix que algun alumne amb necessitats educatives específiques segueixi un pla de suport individualitzat, s’escolaritzarà en el curs i grup que, atenent la proposta educativa que se li formuli, s'hagi determinat en el pla corresponent.

Superació de l’Etapa

Es considera que un alumne ha superat l’etapa   quan ha assolit els nivells competencials establerts de totes  les matèries i les dels àmbits transversals.

L'equip docent, considerant la maduresa de l'alumne i les seves possibilitats de progrés, pot decidir que un alumne obtingui el títol encara que tingui avaluació negativa en una matèria o dues que no siguin simultàniament Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, i Matemàtiques.

Orientacions per al pas de 3r a 4t ESO

Presentacions Jornada de portes obertes curs 2019-2020