Omet navegació

Treball de recerca

El treball de recerca es realitza entre 1r i 2n de batxillerat i consisteix a realitzar una petita investigació sobre una determinada qüestió. Un treball de recerca hauria de ser una qüestió que primer és una hipòtesi que vol ser estudiada i sobre la qual hem de trobar evidències per donar una resposta científica.

La recerca està orientada per un tutor/a. Al final del treball, l’alumne/a presenta una memòria escrita i defensa el treball oralment, davant d’un tribunal composat per tres professors/es, un dels quals és el tutor/a.

Per al treball de recerca cal fer servir tot un conjunt de coneixements adquirits des de diferents matèries al llarg de l’etapa. El treball mesura també la maduresa pel que fa a la iniciativa, l’ordre, el rigor, la constància i la capacitat de recórrer a les fonts d’informació més adients.

Els principals objectius del treball de recerca són els següents

 • Plantificar de manera rigorosa la feina d’acord amb els objectius inicials establerts i les pròpies disponibilitats.
 • Seleccionar les fonts d’informació adequades.
 • Utilitzar de manera interdisciplinar les diverses metodologies i tècniques apreses en anys anteriors.
 • Observar els fets de forma crítica i objectiva.
 • Identificar les qüestions i dades fonamentals o valuoses per a l’elaboració del treball.
 • Analitzar, classificar i donar el tractament adient a la informació obtinguda.
 • Interpretar la bibliografia consultada i els resultats obtinguts amb esperit crític, tot formulant hipòtesis i comparant dades i opinions contraposades.
 • Exposar les pròpies idees amb coherència i estructuració correcta utilitzant un llenguatge adient.
 • Elaborar un calendari de treball ajustat a la realitat i seguir-lo.
 • Mostrar iniciativa en l’organització del procés de treball.
 • Manifestar interès en la recerca d’informacions i en la resta d’activitats del treball.
 • Fer una presentació correcta en l’aspecte formal i coherent en el contingut dels resultats obtinguts.

El treball de recerca compta un 10% sobre la nota final del batxillerat. És imprescindible aprovar-lo per superar l’etapa.

Alguns exemples de treball de recerca fet al nostre IES: